Aile Hekimliği

aile hekimliği ailecesaglik.com

Aile Hekimliği Tanımı ve İlkeleri

Aile hekimi kimdir?
Aile hekimi; yaş, cins ve rahatsızlık ayırımı yapmadan bireylere, ailelere ve bir sağlık birimine bağlı nüfusa kişisel ve sürekli birinci basamak sağlık hizmeti sunan tıp fakültesi mezunudur. (Leuwenhorst, 1974)

Dünya Aile Hekimleri Birliği (WONCA) Tanımı (2002) Aile Hekimliği kendine özgü eğitim içeriği, araştırması, kanıt temeli ve klinik uygulaması olan akademik ve bilimsel bir disiplin ve birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlıktır.

Aile Hekimliği Temel İlkeleri :

1. Sağlık sistemi ile ilk tıbbi temas noktasını oluşturur.
2. Kolay ulaşılabilirdir.
3. Entegrasyon ve koordinasyon : Koruyucu hekimlik ile tedavi edici hekimliği birleştirir. 1. ve 2. basamak sağlık hizmetlerinin entegrasyonunu sağlar.
4. Süreklilik : Bireyi sadece hastalık döneminde değil tüm yaşamı boyunca izler.
5. Bütüncüllük: Bireyi fiziksel, psikolojik ve sosyal özellikleri ile bir bütün olarak değerlendirir.
6. Kişisellik : Hastalık merkezli değil birey merkezlidir.
7. Aile ve toplumsal yönelimlilik : Sorunları sadece bireysel değil aile ve toplumsal ilintileri bağlamında da ele alır.
8. Yakınlık ve Gizlilik : Sorumluluğunu aldığı kişiler ile arasında sürekli ve yakın bir ilişki vardır. Bu ilişkide kişisel bilgilerin gizliliği esastır.
9. Savunuculuk : Sorumluluğunu aldığı kişilerin yanında ve onları bilgilendirici bir tutum içindedir.
10. Sağlık kaynaklarının etkili kullanımını sağlar.
11. Özgün görüşme ve klinik karar verme süreci vardır : Etkili bir iletişimle ilişki kurar. Aynı zamanda henüz ayrımlaşmamış rahatsızlıklarla da ilgilenir. Toplumda rahatsızlıkların prevelans ve insidansının belirleyici olduğu özgün bir karar verme süreci vardır.
12. Ekip hizmeti verme : Diğer disiplinlerle ve diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde çalışır.

Dünyada Aile Hekimliği Tarihçesi

1923 : Dünyada ilk kez Dr. Francis Peabody tarafından insanı bir bütün olarak ele alacak bir uzmanlık dalının gerekliliği savunularak Aile Hekimliğine olan gereksinim gündeme getirildi.

1952 : İngiltere’de ‘’Royal College of General Practitioners’’ (Aile hekimliği kraliyet koleji) kuruldu.

1966 : Amerikan Tıp Birliği tarafından Millis raporu ve Willard raporu yayınlanarak birincil bakım konusunda çalışan yeni bir uzmanlık dalı olan Aile Hekimliği tanındı.

1969 : American Board of Family Practise (Amerika Aile Hekimleri Kurulu) kuruldu.

1974 : Hollanda’da yapılan toplantıda Loewenhorst ve grubu tarafından birinci basamak hekimliğinin diğer uzmanlık dallarından farklı bir uzmanlık dalı olduğu vurgulanarak Aile Hekimliğinin tanımı yapıldı.

1978 : Alma Ata konferansında ‘2000 yılında herkese sağlık’ başlığı altında hedefler ve stratejiler belirlendi. Tüm dünyada birinci basamak sağlık hizmeti konusunda çalışmalar başlatılmış oldu.

1986 : Avrupa Konseyi, Avrupa Topluluğu ülkelerinde görev yapacak aile hekimlerinin en az 2 yıl uzmanlık eğitimi almış olması gerektiğini kararlaştırdı ve hedef tarih olarak 1 Ocak 1995 i belirledi. Daha sonra 2001 yılındaki toplantıda bu süreyi 3 yıla çıkardı.

1994 : Dünya sağlık örgütü (WHO) ve Dünya Aile Hekimleri Birliği (WONCA) tarafından Ontario’da yapılan konferansta Aile Hekimliğinin amaçları, görev tanımı, işleyişi, kurumsallaşması ve aile hekimliği politikası gibi konularda önemli kararlar alındı. Bu kararlar ve öneriler Aile Hekimliği sisteminin tüm dünya ülkelerinde yaygınlaşması ve gelişmesine önemli katkısı oldu.

Türkiye’de Aile Hekimliği Tarihçesi ve Gelişmesi

1980 : Ülkemizde Aile hekimliği kavramı ilk defa 1980’li yıllarda gündeme gelmeye başlamıştır.

1983 : Aile hekimliği ayrı bir uzmanlık dalı olarak “Tababet Uzmanlık Tüzüğünde” yer aldı. Eğitim süresi pratisyenler için üç yıl, pediatri ve dahiliye uzmanları için bir yıl dört ay olarak belirlendi.

1984 : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk aile hekimliği anabilim dalı kuruldu.

1985 : Aile hekimliği uzmanlık eğitimine Sağlık Bakanlığı ve SSK ya bağlı eğitim hastanelerinde başlandı.

1990 : Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Ankara’da kuruldu.

1992 : Gülhane Askeri Tıp Akademisinde aile hekimliği anabilim dalı kuruldu.

1993 : Yüksek Öğretim Kurumu 12547 sayılı kararı ile tıp fakültelerinde aile hekimliği anabilim dallarının kurulmasını uygun buldu.

1993 : Trakya Üniversitesi’nde Aile Hekimliği Anabilim Dalı kurularak üniversitelerde Aile Hekimliği asistan eğitimi başlamış oldu.

1993 : İstanbul’da ilk ulusal Aile Hekimliği kongresi düzenlendi.

1994 : Aile Hekimliği pilot uygulama merkezleri ilk olarak Ankara’da ve daha sonra Bursa, Adana ve İzmir’de açıldı.

1997 : Türkiye Aile Hekimliği dergisi yayınlanmaya başladı.

2003 : Türkiye Dünya Aile Hekimleri Birliği (WONCA)’ya tam üye oldu.

2004 : Aile Hekimliği pilot uygulaması hakkında 5258 sayılı kanun 24.11.2004 tarih ve 25650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

2005 : Aile Hekimliği pilot uygulaması hakkında yönetmelik 06.07.2005 tarih ve 25867 sayılı ve Aile Hekimliği pilot uygulaması kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca çalıştırılan personele yapılacak ödemeler ve sözleşme şartları hakkında yönetmelik 12.08.2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca; Türkiye WONCA dünya konseyinde temsil edildi.

2008 : Avrupa Aile Hekimleri kongresi Türkiye’de yapıldı.

2010 : Aile Hekimliği uygulama yönetmeliği 25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmelikle 06.07.2005 tarih ve 25867 sayılı Aile Hekimliği pilot uygulaması hakkındaki yönetmelik yürürlükten kaldırmıştır. Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında yönetmelik 30.12.2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 2010 yılı sonunda tüm illerimizde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir.

2011 : Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Kanunun, 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı KHK” ile Aile Hekimliği Kanunu olarak ismi ve içeriğinde değişiklik yapılmıştır.

2015 : 81 ilimizde birinci basamakta Aile hekimliği modeli uygulanmaktadır.

2016 : Ülkemizdeki 43 tıp fakültesinde Aile Hekimliği Anabilim Dalında lisans ve lisansüstü eğitimler sürdürülmektedir. Aile hekimliği uygulamasına geçen tüm illerimizdeki hasta-hekim ilişkilerindeki başarılı çalışmalar ve hasta memnuniyeti devam etmektedir.

Bazı Ülkelerin Aile Hekimliği Modellerinden Örnekler

İngiltere

 • Aile hekimliği uzmanlık eğitimi 1979 da zorunlu hale gelmiştir.
 • 1 yıl intörnlük döneminden sonra 2 yıl hastanede 1 yıl ise sahada eğitici aile hekiminin yanında çalışarak tamamlanmaktadır.
 • Sınav zorunluluğu yoktur.
 • Acil durumlar dışında aile hekiminden sevk zorunludur.
 • Aile hekimine kayıtlı kişi sayısına ve koruyucu hekimlik, ev ziyaretleri gibi hizmetler için hizmet başına ödeme yapılmaktadır.
 • Sağlık Giderlerinin çoğu vergilerle finanse edilmektedir.
 • Hastanın hekim, hekimin de hasta seçme özgürlüğü vardır.
 • 34.000 civarındaki aile hekiminin çoğu 4-5 hekimden oluşan grup muayenehanelerinde hizmet verir.
 • Bir aile hekimine düşen nüfus 3000 civarındadır.

ABD

 • Sağlık hizmetlerinin çoğu özel sektörün elindedir.
 • Toplumun % 14’ünün sağlık güvencesi yoktur.
 • Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimler tüm hekimlerin % 40’ıdır. Bunlar arasında aile hekimleri de vardır.
 • Aile hekimleri ya kendi muayenehanelerinde veya son yıllarda yaygınlaştığı üzere grup muayenehanelerinde hizmet verirler.
 • Ödemeler kişi ve hizmet başına göre yapılır.
 • Bir aile hekimine düşen nüfus 5000 kişi civarındadır.
 • Aile hekimliği uzmanlığı ülkedeki ikinci büyük uzmanlık dalıdır ve eğitimi üç yıldır. Amerikan aile hekimliği kurulu tarafından şekillendirilir ve denetlenir. Sınav zorunluluğu vardır.

Kanada

 • Kanada’da ulusal sağlık sigortası tüm bireyleri kapsamaktadır.
 • 65 yaş üstündekilerden ve maddi durumu iyi olmayanlardan sağlık sigorta primleri alınmaz.
 • Birinci basamak sağlık hizmetleri aile hekimleri tarafından verilmektedir.
 • Aile hekimleri büyük kentlerde muayenehanelerinde çalışırlar ve 2. basamağa sevk ettikleri hastalarının tedavileri ile de bizzat ilgilenirler.
 • Kırsal alanda ise sağlık merkezlerinde ve küçük hastanelerde hizmet verirler.
 • Aile hekimleri ülkedeki en büyük hekim grubudur ve tüm hekimlerin yarısını oluştururlar.
 • Aile hekimliği uzmanlık eğitimi ise iki yıl olup, isteyenler bu süreyi üç yıla çıkarabilirler.
 • İhtisas sonrası sınav ve sürekli tıp eğitimi zorunludur.

Almanya

 • ‘Bismarck modeli’ sağlık sigortası sistemi uygulanmaktadır.
 • Her meslek dalının sigortası ayrıdır. Ödemeler fonlar tarafından yapılır.
 • Sağlık sigortası nüfusun % 90’ını kapsar.
 • Özel ve kamu sigortası dışında kalanlar sosyal yardım programından yararlanabilir.
 • Birinci basamak sağlık hizmetini Aile hekimleri ve diğer dal uzmanları unvanlarını kullanmaksızın verirler.
 • Aile hekimlerinin diğer dal uzmanlarına oranı % 45-50 dolayındadır.
 • Aile hekimliği uzmanlık eğitimi 4 yıldır.
 • Eğitim sonunda sınav vardır.
 • Aile hekimlerine ödeme hizmet başına yapılmaktadır.
 • Aile hekimi acil vakalara mesai saati dışında da bakmakla yükümlüdür.
 • Çalışmalarını aynı bölgedeki diğer aile hekimleri ile ortaklaşa yürütür.

Küba

 • Tüm nüfus sağlık güvencesi kapsamındadır.
 • Tüm sağlık hizmetleri ücretsizdir.
 • Ülkedeki 68.000 doktorun 32.000’i Aile hekimidir.
 • Aile hekimleri tüm nüfusu kapsayacak şekilde dağıtılmıstır.
 • Aile hekimleri hizmet ettiği bölgede yaşar ve yaklaşık 800 kişiden sorumludur.
 • Aile hekimliği eğitimi 2 yıldır.
 • Diğer klinik uzmanlıkları için 2 yıl aile hekimliği eğitimi almış olma şartı aranır.

—————————

Prof. Dr. Hüsnü Çağlar
Dr. Hüsnü Miral
Dr. Salih Sadık
Dr. Koray D. Soysüren
Dr. Abbas Köse

Aile Hekimliği Bu yazımızda, aile hekimliği hakkında merak ettiklerinizi bilimsel açıdan, ama sizi de çok sayıda tıbbi terimle boğmadan ele alarak anlatan çalışmaları için Prof. Dr. Hüsnü Çağlar, Dr. Hüsnü Miral, Dr. Salih Sadık, Dr. Koray D. Soysüren ve Dr. Abbas Köse’ye sitemizin takipçileri adına ailecesağlık.com ekibi olarak teşekkür ederiz.

İlgili Yazı:
Aile Hekimini Değiştirmek

İlgili Aramalar:

————————-
Aile Hekimi olmak, Aile Hekimliğinin tanımı, Aile Hekimliğinin ilkeleri, Aile Hekimliğinin tarihçesi, dünyada Aile Hekimliği, Türkiye’de Aile Hekimliği, Aile Hekimliği

.