■ ■ Son model mutfak aletleri tanıtımları, markalı beyaz eşyalar... ■ ■ Arçelik, Beko, Profilo, Philips, Siemens marka mutfak aletleri tanıtımları... ■ ■ Samsung markasının beyaz eşya piyasasına yeni giren ürünleri, Samsung buzdolabı, Samsung bulaşık makinesi... ■ ■ Tatilde neler yenir, hangi tatil yeri hangi yemeğiyle ünlü?... ■ ■ Yeni sağlıklı otomobil modelleri, sağlık kavramını ön plana çıkaran son model arabalar hakkında bilgiler... ■ ■ Mutfakların mücevherleri rostfrei çatal kaşık bıçak markaları; Jumbo, Hisar ve Karaca marka mutfak gereçleri... ■ ■ Sofraların olmazsa olmazı porselen yemek takımları, Karaca sofra takımı tanıtımı... ■ ■ Özel hastanelerin özellikleri ve devlet hastanelerinden farkları; özel hastane ücretleri... ■ ■ Elektronik tıbbı cihazlar, hastaneler ve aile hekimlikleri için tıp cihazları fiyatları... ■ ■

A Vitamini Eksikliği Gece Körlüğü Nedeni

Yazının Tam Başlığı: A Vitamini Eksikliği Gece Körlüğü Nedeni
A vitamini eksikliği, gece körlüğü

A Vitamini Eksikliği Gece Körlüğü Nedeni

Genetik özelliğe sahip gece körlüğü, bilinen en tehlikeli göz hastalıkları arasında. Halk ara­sın­da ‘ta­vuk­ka­ra­sı­’ ola­rak bi­li­nen ge­ce kör­lü­ğü has­ta­lı­ğı­nın en bü­yük se­be­bi­nin A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ve­ni Vi­di Göz Grup Uz­man­la­rın­dan Op. Dr. Akın Ak­yurt, ge­ce kör­lü­ğün­de, has­ta­nın gör­me se­vi­ye­si­nin yo­ğun ışık­ta, loş or­tam­da, ge­ce­le­yin ya da ala­ca­ka­ran­lık­ta mi­ni­mum se­vi­ye­ye in­di­ği­ni, gör­me­nin bu­la­nık­la­şıp, ci­sim­le­rin se­çi­le­me­di­ği­ni söy­le­di.

Op. Dr. Akın Ak­yurt, “Ge­ce kör­lü­ğü kü­çük yaş­lar­da pek be­lir­gin ol­ma­sa bi­le ya­şa bağ­lı ola­rak ge­li­şir. Hüc­re ölü­mü du­ra­na ka­dar iler­le­yen has­ta­lık, bel­li bir za­man son­ra kör­lü­ğe ne­den olu­r” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du.

Ak­yurt; ge­ce kör­lü­ğü­nün ne­de­ni ola­rak A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği­nin so­rum­lu ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

A vi­ta­mi­ni kay­nak­la­rı

Gö­zü­mü­zün ar­ka kıs­mın­da iki çe­şit alı­cı hüc­re bu­lu­nu­yor: Ko­ni bi­çim­li hüc­re­ler ve ço­mak bi­çim­li hüc­re­ler.

Ci­sim­le­rin renk­le­ri­ni ve de­tay­la­rı­nı al­gı­la­ma­mı­zı sağ­la­yan ko­ni bi­çim­li hüc­re­ler, gö­zün ağ ta­ba­kasında bi­ri­ke­rek sa­de­ce par­lak ışık­ta uya­rı­lı­yor. Bu bö­lü­mün et­ra­fın­da ço­mak bi­çim­li hüc­re­ler bu­lu­nu­yor ve dü­şük ışık­ta da­hi nes­ne­le­rin gö­rül­me­si­ni sağ­lı­yor.

Ço­mak hüc­re­le­rin içe­ri­sin­de ge­ce gör­me­yi sağ­la­yan ro­dop­sin pig­men­ti bu­lu­nu­yor. Ro­dop­sin, ışı­ğa du­yar­lı bir pig­ment ol­du­ğu için ha­re­ke­te ge­çi­ril­di­ği za­man ge­ce gör­me­yi sağ­lı­yor.

“Bu pig­men­ti ise ha­re­ke­te sa­de­ce A vi­ta­mi­ni ge­çi­ri­yo­r” di­yen Ak­yurt söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: ”Bun­dan do­la­yı A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ge­ce kör­lü­ğü­nün en önem­li se­bep­le­rin­den bi­ri­dir. Ge­ce kör­lü­ğü­nün di­ğer bir ne­de­ni ise ge­ne­tik yat­kın­lık­tır.

Ül­ke­miz­de ak­ra­ba ev­li­lik­le­ri­nin çok ya­pıl­ma­sı ne­de­niy­le sık rast­la­nan has­ta­lık­tır. A vi­ta­mi­ni en çok ba­lık­ta, süt ve süt ürün­le­rin­de, ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler­de, yu­mur­ta gi­bi gı­da­lar­da var. A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği gö­zal­tı le­ke­le­ri de ya­pa­bi­li­yor. Ay­rı­ca ba­ğı­şık sis­te­mi­ni za­yıf­la­tı­yor, göz ku­ru­lu­ğu­na, si­vil­ce­le­re, diş eti ve ke­mik so­run­la­rı­na, yor­gun­lu­ğa ne­den olu­yor.”

Nasıl anlaşılır?

Ge­ce kör­lü­ğü­nün ya da di­ğer bir de­yiş­le ta­vuk­ka­ra­sı­nın en önem­li be­lir­ti­le­ri ara­sın­da şun­lar bu­lu­nu­yor:

Ka­ran­lık­ta net gö­re­me­mek. Ka­ran­lık­ta mey­da­na ge­len gör­me zor­lu­ğu bel­li bir sü­re son­ra loş ışık­ta ken­di­si­ni gös­ter­me­ye baş­lar. Gö­zün, çev­re­de olup bi­te­ni ye­te­ri ka­dar al­gı­la­ma­ma­sı so­nu­cun­da gün­düz bir yer­le­re çar­pa­bi­li­riz, aya­ğı­mız ta­kı­la­bi­lir ya da dü­şe­bi­li­riz.

Kon­san­tras­yon bo­zuk­lu­ğu
Işık çak­ma­sı ve et­ra­fın par­la­ma­sı
İle­ri de­re­ce as­tig­mat ve mi­yop

Eğer siz­de de bu be­lir­ti­ler varsa vakit kaybetmeden bir göz doktoruna muayene olmalısınız. Göz doktoru, gece körlüğünü teşhis edebilmek için göz dibi, göz alanı ve erg tetkikleri yapacaktır.


Sayfa içeriğini göremiyorsanız; bilgisayarınız, şifreleriniz ve tüm kişisel bilgileriniz tehlikede olabilir!

Eğer bu sayfadaki makaleyi göremiyorsanız, büyük olasılıkla masum görünümlü "Reklâm Önleyici" bir program kullanıyorsunuz. Ancak, bu tür programların bazen böyle normal sayfa içeriğini görmenizi de engellediği; ve daha kötüsü, virüslerin bilgisayarınıza girmesi için birçok açık kapılar oluşturduğu biliniyor.

Ayrıca, milyar dolarlık yatırımlarla gerçekleştirilen internet hizmetleri (Google, Facebook, Youtube vs...), reklâmlar sayesinde bize bedava sunuluyor. Reklâmları engellemek bir tür hırsızlıktır ve yakın gelecekte internetteki herşeyin ücretli olmasına neden olacaktır. Facebook, Tweeter, Skype, Google, Yahoo, Youtube, Instagram, WhatsApp ve internetteki tüm diğer siteler için, her ay yüksek abonelik ücretleri ödemeye hazır mısınız? O kadar çok paranız var mı?

Reklâm engelleyici programı hemen devre-dışı bırakmanızı tavsiye ederiz. Ama herşeye rağmen o programı kaldırmak istemiyorsanız, sitemizin içeriğini görebilmek için, sitemizi "Beyaz Liste"nize eklemelisiniz. Sitemizde yazıların üstünü kapatan veya tam sayfa boyunda açılan, rahatsız edici reklâmlar yoktur.

Lütfen şimdi https://ailecesaglik.com/ sitemizi, Reklâm Önleme eklentinizin "Beyaz Liste"sine ekleyiniz.

A Vitamini Eksikliği Gece Körlüğü Nedeni - -


sitemap -- sitemap

banner