Kan Şekeri Düşüklüğü Baş Ağrısı Yapar

Baş ağrısı, migren sebepleri ve tedavisi

Kan Şekeri Düşüklüğü Baş Ağrısı Yapar

İf­ta­ra sa­at­ler ka­la baş ağ­rı­sı, ser­sem­lik, uyuk­la­ma gi­bi prob­lem­ler ya­şı­yor­sa­nız kan şe­ke­ri­niz dü­şü­yor ola­bi­lir.

Di­ya­bet hastalarında dikkate alınması gereken bir sağlık sorunu olan hipoglisemi uzun süreli açlık, aşırı yorgunluk, egzersiz ve insülin başta olmak üzere, şeker ilaçlarının dozunun fazla olma­sıy­la or­ta­ya çı­kı­yor.

In­ter­con­ti­nen­tal Hos­pi­tal Kli­nik La­bo­ra­tu­var­lar Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Be­kir Sa­mi Uya­nık; “Sağ­lık­lı ki­şi­ler­de, uzun sü­re aç kal­ma­lar­da, kan şe­ke­ri düş­me­ye baş­la­dı­ğın­da, vü­cut­ta sal­gı­la­nan hor­mon­la­rın et­ki­siy­le kan şe­ke­ri nor­mal dü­ze­yi­ne çı­kar.

Ya­ni hi­pog­li­se­mi­ye fiz­yo­lo­jik bir ce­vap ola­rak, in­sü­lin hor­mo­nu sal­gı­lan­ma­sı aza­lır­ken, kan şe­ke­ri­ni yük­selt­mek üze­re glu­ka­gon, ad­re­na­lin, kor­ti­zol ve bü­yü­me hor­mo­nu ar­ta­rak den­ge sağ­la­nır.

Şe­ker has­ta­la­rın­da, uzun sü­ren aç­lık­lar­da, bu den­ge sağ­la­na­ma­ya­bi­lir ve hi­pog­li­se­mi da­ha sık gö­rü­le­bi­lir. Bu se­bep­le di­ya­bet has­ta­la­rı, he­kim­le­ri­nin kon­tro­lün­de ve on­la­rın tav­si­ye­le­ri­ne gö­re oruç tut­ma­lı­dır. Çün­kü di­ya­bet has­ta­sı­nın bes­len­me­si ve ilaç doz­la­rı­nın ayar­lan­ma­sı ge­re­ki­r” di­ye ko­nuş­tu.

Di­ya­bet has­ta­sıy­sa­nız bu öne­ri­le­ri dik­ka­te alın!

Ö­zel­lik­le uzun sü­ren aç­lık­tan son­ra, if­tar­da çok hız­lı ve ka­lo­ri­si çok yük­sek be­sin­le­rin ye­nil­me­si, kan şe­ke­ri­ni hız­la yük­sel­te­rek, hi­perg­li­se­mi gi­bi önem­li bir sağ­lık so­ru­nu­na da yol aça­bi­lir. Müm­kün ol­du­ğun­ca, kan şe­ke­ri­ni çok da­ha ya­vaş yük­sel­ten, da­ha az in­sü­lin sal­gı­lan­ma­sı­nı sağ­la­yan, gli­se­mik in­dek­si dü­şük olan be­sin­ler ter­cih edil­me­li­dir. Bu ne­den­le if­ta­rı­nı­za gli­se­mik in­deks­le­ri 40 ci­va­rın­da olan, mer­ci­mek, do­ma­tes ya da yo­ğurt­lu çor­ba ile baş­la­mak sağ­lı­ğı­nız açı­sın­dan da­ha ya­rar­lı ola­cak­tır. Müm­kün­se kı­sa bir ara ve­rip, ye­me­ğe de­vam edin.

Yi­ne gli­se­mik in­dek­si yak­la­şık ola­rak 85 olan pi­rinç pi­la­vı ye­ri­ne, gli­se­mik in­dek­si 45 olan bul­gur pi­la­vı­nı ter­cih edin.

G­li­se­mik in­deks­le­ri sı­ra­sıy­la 25 ile 45 ara­sı de­ği­şen, bar­bun­ya, mer­ci­mek, no­hut, ku­ru fa­sul­ye gi­bi bak­la­gil ye­mek­le­ri­ni sof­ra­nız­dan ek­sik et­me­yin.

Ta­vuk, ba­lık, yu­mur­ta, süt, pey­nir gi­bi pro­te­in­li içe­ren be­sin­le­ri dü­zen­li tü­ke­tin.

Kan şe­ke­ri­ni hız­lı yük­sel­te­bi­le­cek, 65-70 gli­se­mik in­dek­se sa­hip, ka­vun ve kar­puz kon­trol­lü yi­yin. Mev­si­min mey­ve­le­ri ola­rak, da­ha dü­şük in­deks­li olan erik, şef­ta­li, ki­raz, ar­mut, ka­yı­sı, üzüm de bi­le aşı­rı­ya kaç­ma­yın.

Meş­ru­bat ve mey­ve su­la­rı ye­ri­ne, sı­vı ve mi­ne­ral kay­bı­nı kar­şı­la­mak üze­re su, ma­den su­yu, ay­ran, açık çay için.

Ra­ma­za­n’­da uy­ku dü­ze­ni ve rit­mi de­ğiş­ti­ğin­den, ak­şam­la­rı müm­kün ol­du­ğu ka­dar da­ha er­ken sa­at­ler­de din­len­me­ye ça­lı­şın.

Çok sı­cak ve gü­neş­li ha­va­lar­da dı­şa­rı­da çok kal­ma­ma­ya özen gös­te­rin.
Se­rin­le­mek için sık sık el, yüz ve ayak­la­rı­nı­zı yı­ka­yın.

Gli­se­mik in­dek­si dü­şük olan be­sin­ler­le, sağ­lık­lı bes­le­ne­rek, uzun sü­re tok ka­la­bi­li­riz. Böy­le­ce, hem hi­pog­li­se­mi­yi ön­le­miş, hem de ye­mek son­ra­sı ge­li­şen hi­perg­li­se­mi­yi kon­trol al­tı­na al­mış olu­ruz. Ay­rı­ca, da­ha az in­sü­lin sal­gı­la­na­rak, vü­cut yağ­lan­ma­sı­nı azalt­tı­ğı­nız gi­bi, kan ko­les­te­rol ve trig­li­se­rit de­ğer­le­ri­ni­zin de sağ­lık­lı bir şe­kil­de, nor­mal se­vi­ye­le­rin­de kal­ma­sı­nı sağ­la­rız.

Her za­man ol­du­ğu gi­bi, Ra­ma­za­n’­da da, kan şe­ke­ri­ni hız­lı yük­selt­me­yen, ka­bak, pat­lı­can, ıs­pa­nak, kar­na­ba­har, bro­ko­li, ma­rul, do­ma­tes, bi­ber, so­ğan gi­bi seb­ze­ler­le ya­pı­lan ye­mek­le­ri ter­cih edin.

Gün içerisinde birkaç defa ve iftar sonrasında kan şekerinizi ölçerek değerlerinizi not alın. Aşırı yükselme ve düşme söz konusu olursa mutlaka hekiminize danışın.

Kan Şekeri Düşüklüğü Baş Ağrısı Yapar ile İlgili Aramalar

kan şekeri, düşük kan şekeri, tansiyon, baş ağrısı, baş ağrısı nedenleri, şeker hastalığı, diyabet, gizli şeker …

NOT: Bu yazıya bağlayan terimler: Aile sağlığı, şeker baş ağrısı yaparmı, şeker hastalığı baş ağrısı yaparmı, baş ağrısının sebebi şeker, zayıflama.
.