Holter Testi Nedir, Nasıl Yapılır?

Holter Testi Nedir, Nasıl Yapılır?

Holter testi, tansiyon sorunu, nabız veya kalp ritm bozukluğu gibi kalp hastalıkları düşünülen kişilere tanı amaçlı uygulanan bir tahlil yöntemidir. Holter ise; hastanın belirli bir zaman (genellikle 24 saat) içerisindeki kalp ritmini kaydetmeye yarayan, taşınabilir elektrokar­diyografi (EKG) cihazıdır.

Holter testi çoğunlukla kişi­nin normal günlük hayatı sırasında kalp rit­mini izlemek için kullanılır. Hekim genel­likle bu testi, hastada anormal kalp ritmin­den (aritmi) şüphelendiğinde yapmaktadır. Bu testin en önemli avantajı, hastanın uzun bir zaman periyodu içindeki kalp ritim de­ğişikliklerinin izlenmesini sağlamasıdır. Böylece gün içerisinde çeşitli fiziksel ve psikolojik değişikliklerin etkisi, kullanılan bazı ilaçların kalp ritminde oluşturduğu de­ğişimlerin izlenmesi, hastanın EKG kaydı sırasında oluşan şikâyetlerinin değerlendi­rilmesinde kullanılmaktadır. Hastanın kal­binin elektriksel aktivitesi bir teyp kasetine kaydedilir.

Holter cihazı, kan basıncının 24 saat boyunca belli aralıklarla ölçülüp kaydedilmesini sağlamaktadır. Cihaz kola takılan manşet ve kaydedici bölümlerden oluşur. Holter cihazından alınan veriler bilgisayara yüklenerek analiz edilir ve kan basıncının günlük takibi yapılır.

Tansiyon holteri incelemesi kan basıncının günlük değişkenliğinin incelenmesi, ilaca dirençli hipertansiyon, ilaç tedavisinin etkinliğinin incelenmesi amacı ve benzeri durumlarda yapılır.

Holter testi için hastanın hazırlanması ve testin uygulanma­sı:

Holter testi öncesinde herhangi özel bir hazırlığa gerek yoktur. Hastanın göğüs ka­fesinde belirli bölgelere plastik elektrotlar yapıştırılır (hastanın göğsünde elektrotla­rın yapıştırılacağı yerlerde fazla miktarda kıllar bulunuyorsa, bu bölgeler tıraş edilme­lidir).

Ayrıca bir kemer ile kayıt edici cihaz takılır. Bu sistemin son derece küçük ve hafif kayıt cihazı sayesinde hastaya konfor­lu bir biçimde sürekli EKG kaydı yapılmak­tadır. Kişi günlük normal yaşamını sürdü­rürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaydeder.

Genellikle 24 ve 48 saat süreyle hasta bu cihazı taşır. Has­taya cihazı taşırken günlük aktivitelerini ve şikâyetlerini kaydetmesi söylenmektedir. Hasta cihazı taşıdığı süre içerisinde banyo yapmamalı ve cihazı sudan uzak tutmalıdır. Daha sonra kayıt cihazı çıkarılır ve bilgisa­yar ortamında uzman kardiyolog tarafın­dan, kayıt edilen EKG ritim analizi yapılır. Sonuçlar genellikle 24 saat içinde hastaya verilir.

Holter testi hangi durumlarda kullanılır?

Holter testi, hastanın uzun süreli kalp ritmi takibini ge­rektiren şikayetlere (çarpıntı, baş dönmesi, bayılma, nefes darlığı vb) neden olan arit­milerin tanısını koymak, ağrı olmadan kalp dokusunda oluşabilecek beslenme bozuk­luğunun takibi (sesiz iskemi), ritim veya damar hastalıklarında tedavinin izlenmesi ve kalp ritmi üzerine etkili ilaçlara yanıtın izlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuk­lukları tespit edilebilir.

Ritm Holter Nedir?

Portatif bir EKG kayıt cihazı kullanılarak yapılan uzun süreli EKG kaydına RİTM HOLTER-EKG adı verilmektedir. Hastanın beline takılan bir kemerle taşıdığı hafif bir cihaz, genellikle 24 saat süreyle EKG kaydı yapar. Kalbin elektriksel aktivitesinin üç kanaldan en az 24 saat süreyle kaydedilmesi işlemidir.

Alınan kayıtlar bir bilgisayara yüklenerek analiz edilir ve kalp ritmi ile birçok parametrenin değerlendirilmesi mümkün olur.

Ritm Holter incelemesi en çok kalbin elektriksel aktivitesindeki sorunların değerlendirilmesi amacıyla yapılır.

Event Recorder (Olay Kaydedici):

Holter cihazı sürekli kayıt aldığı için çoğunlukla 2-3 gün takılı tutula­bilmektedir. Fakat sıklığı daha az olan şika­yetlerde (5-6 günde bir olan çarpıntı, bayıl­ma gibi), Holter cihazının takılı olduğu sü­re boyunca hastanın şikayeti olmayabilir. Bu gibi durumlarda “event recorder” (olay kaydedici) cihazı kullanılabilir. Bu cihaz görünüş ve takılış tekniği bakımından Hol­ter cihazına benzerdir. Ancak sürekli kayıt yapmaz, hasta şikâyeti olduğu zaman kay­dedici düğmesine basarak önceden belir­lenmiş zaman süresince kayıt aldırır. Böyle­ce şikâyeti olduğunda kalpte ritim ile ilgili bir problem olup olmadığı kesin olarak an­laşılır. Cihaz bir kaç haftaya kadar takılı tu­tulabilir.

Transtelefonik monitör:

Bu da event re­corder monitörizasyonuna oldukça benzer­dir. Fakat burada hastanın aldığı kayıtları göstermesi için bir merkeze gitmesine ge­rek olmaz. Kayıtlar telefon aracılığı ile de­ğerlendirme merkezine gönderilir. Bu ci­hazların (event recorder ve transtelefonik monitör) hasta açısından bir riski bulun­maz. Nemden ve sudan etkilendikleri için banyo sırasında çıkarılmaları gerekir.

Holter Testi Holter testi kayıtlarının dökümü incelenerek elektrokardiyografide bir anormalliğin gelişip gelişmediği kolayca tesbit edilebilir.

NOT: Bu yazıya bağlayan terimler: Aile sağlığı, holter testi, holter nedir, holter cihazı, holter, holter nedir ne işe yarar, holter cihazı nedir, ritim holter, zayıflama.
.
İlgili Yazılar: