Alman Sağlık Sistemi

Alman Sağlık Sistemi

Alman sağlık sistemi, dünyadaki sağlık sistemleri içinde en güçlüsü ve en iyilerinden birisi olarak kabul edilmektedir.

Alman sağlık sistemi finansmanı yönünden karma bir model uygulanmaktadır. Bu sistem içerisinde, hastalık sigorta fonları tamamen merkezi hükümetin dışında kendi kendini yöneten bağımsız organizasyonlar tarafından yerine getirilmektedir.

Almanya’da sistemin finansman kaynağı, esas olarak kazanç esasına dayalı sigorta primleridir. Primler, devlet dışı yönetimlerde ve sigorta kurumlarında toplanmaktadır.

Nüfusun % 90 civarı temel sigortaya kayıtlıdır. Temel sigortaya EBM denilmekte ve bizdeki SGK’ya benzemektedir. Nüfusun bir kısmı ise ya sadece özel sigorta altındadır, ya da kamu sigortasına ek olarak özel sigortalıdır. Özel sigorta listesine de GOA denilmektedir ve bizdeki TTB Asgari Ücret Tarifesi (Yeni adıyla TTB-HUV= Hekimlik Uygulamaları Veritabanı) benzeri bir işleve sahiptir.

Almanya’da yıllık geliri 85.000 Euro ( Aylık yaklaşık 7000 Euro)’ yu aşanlar ile kendi işine sahip olanlar, özel sağlık sigortası yaptırmak durumundadırlar. Bu durum, temel sigortadan daha fazla prim ödemeyi gerektirmektedir. Ancak, sağlık hizmetinden yararlanmada da çeşitli avantajlara sahip olunmaktadır. Daha ünvanlı doktor seçimi, daha öncelikli randevu, daha geniş işlem listesinden yararlanma, VIP hizmet gibi.

Sağlık Hizmeti Sunucuları Hangileridir?

Almanya’da, genel pratisyenler ve aile hekimleri ilk planda birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmektedirler. Hastalar, aile hekimlerine 3 ay bağlı kalmaktadırlar. Aile hekimi, gerekli görürse hastayı bir branş uzmanına sevk edebilir. Genel uygulama olarak, branş uzmanları çoğunlukla kendi muayenehanelerinde çalışmaktadırlar. Hastalar, branş uzmanı görmeden hastaneye başvuramamaktadırlar. Eğer başvururlarsa da, ücreti kendileri ödemek durumundadırlar.

3. basamağı da hastaneler oluşturmaktadır. Hastaneler de belediyeler, vakıflar, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler yapısındadır. Bizdekine benzer devlet hastanesi yoktur. Hastaneler otonom yapıdadırlar. Gelir-gider dengesini kendileri kurmak durumundadırlar.

Hastanelerin altyapı harcamalarını devlet yapmaktadır. Ancak cari harcamaları, sigorta kurumları ile yaptıkları sözleşmelerden sağladıkları gelirlerle sürdürülmektedir.

Hastanelerdeki doktorlara maaş şeklinde ödeme yapılmaktadır. Kıdemli doktorlar, ayrıca özel muayenehane de açabilmektedirler.

Aile hekimleri, acil vakalara da bakmak zorundadır. Uzman hekimlere ve aile hekimlerine, hizmet başına ödeme yapılmaktadır.

Hizmet Sunuculara Ödemeler Nasıl Yapılmaktadır?

Almanya’da geçerli iki liste vardır. Bunlardan birisi EBM denilen, bizdeki SGK-SUT listesine benzer temel bir listedir. Bu liste, temel sigortaya dahil olanlar için geçerlidir. Daha dar bir listedir ve zorunlu hizmetleri kapsamaktadır. Ödeme birimleri, diğer listeye göre daha düşüktür. Ancak, bizdeki SGK-SUT listesi ile karşılaştırıldığında daha yüksektir.

Diğer liste ise, yıllık geliri 85.000 Euro üzerinde olanlar ve kendi işine sahip olanların yaptırdığı özel sağlık sigortalı hastalara uygulanan GOA listesidir. Bu liste de, bizdeki TTB Asgari Ücret Tarifesi (Yeni adıyla TTB-HUV) benzeri bir listedir. Her iki liste arasında hem kapsam olarak, hem de fiyat olarak büyük fark vardır. GOA listesi, daha fazla işlemi karşılamaktadır ve aynı işlemlerin bedeli de EBM listesine göre oldukça yüksektir.

Hem temel sigorta (EBM), hem de özel sigortalar (GOA) aile hekimleri, serbest çalışan muayene hekimleri, laboratuvarlar, klinikler, özel ve vakıf hastaneleriyle sözleşme yapmakta ve kendi listeleri üzerinden ödeme yapmaktadırlar.

Hastalar sevk zinciri dışında başvuru yaparlarsa, ya da listelerde yer almayan işlemleri yaptırmak isterlerse, işlem bedelini kendileri karşılamaktadırlar.

Aile hekimlerine, muayenehane hekimlerine ve laboratuvarlara ödemeler, hizmet başına yapılmaktadır.

Hastalar Hangi Kuruluşlara Nasıl Başvurabilirler?

Almanya’da hasta öncelikle aile hekimine başvurmak zorundadır. Aile hekimi, gerekli görürse branş uzmanına sevk eder. Branş uzmanlarının çoğunluğu, muayenehanelerinde çalışmaktadırlar. Eğer hastanın yatarak tedavisi gerekli görülürse, hastaneye sevk edilmektedir. Hastaların büyük çoğunluğu, ayaktan tanı ve tedavi kurumlarında görülmekte ve sorunları çözülmektedir. Hastaneler, yatan hastalar için kullanılmaktadır.

Eğer hasta, sevk zinciri dışında başvuru yaparsa, bedelini kendisi ödemek durumundadır.

Hastalar, aile hekiminden sonra istediği uzmanı seçmekte özgürdür. Aile hekimleri, uzmanlara ve laboratuvarlara hizmet başına ödeme yapılmaktadır.

Eğer hasta özel sağlık sigortasına (GOA) sahipse, istediği hekimi seçebilir. Daha ünvanlı doktora gidebilir. Daha öncelikli randevu alabilir. Daha geniş laboratuvar testi listesinden yararlanabilir. VIP hizmet alabilir.

Laboratuvar Sistemi ve Laboratuvarların Durumu Nasıldır?

Almanya’da Robert Koch Institute dışında devlete ait bir laboratuvar bulunmamaktadır. Bu enstitü de, bizdeki Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü gibi daha çok viral ve tropikal hastalıklarla ilgili ulusal bir araştırma ve kontrol merkezi olarak görev yapmaktadır.

Bunun dışındaki laboratuvar hizmetleri, ülke içine dağılmış olan bir kısmı orta, bir kısmı büyük ölçekli özel laboratuvarlar tarafından verilmektedir. Vakıf, belediye ve özel hastaneler genelde rutin ve acil testleri yapmakta, özellikli test yükü ve hizmeti özel laboratuvarlar tarafından sağlanmaktadır.

Aile hekimleri, branş uzmanı muayenehane hekimleri ve kliniklerde hasta örnekleri, özel laboratuvarlar tarafından alınmaktadır. Hastanelerde yapılmayan testler de özel laboratuvarlar tarafından alınarak yapılmaktadır.

Alman sigorta sistemlerinin aynı zamanda özel laboratuvarlarla da sözleşmesi bulunmaktadır. Özel laboratuvaların, aile hekimlerinden, muayenehanelerden, kliniklerden ve hastanelerden aldıkları örneklerin bedelleri, temel sigortalar için EBM listesi üzerinden (SGK- SUT gibi) ödenmektedir. Ödeme, testi yapan laboratuvara yapılmakta, hastadan testi isteyen kuruluşun istemi, istem belgesi yerine geçmektedir. Ödeme, EBM listesi üzerinden kesintisiz yapılmaktadır.

Hastalar, istem belgesiyle de laboratuvara başvurabilirler. EBM listesinde yer alan testler yine EBM fiyatları üzerinden laboratuvara ödenmektedir. Eğer hastalar, EBM listesinde yer almayan testleri yaptırmak isterlerse, bunun bedelini kendileri ödemek durumundadırlar. Bu testler için GOA listesi geçerlidir.

Laboratuvar testleri yönünden EBM listesi, zorunlu ve gerekli laboratuvar testlerini kapsamaktadır. Çok geniş bir liste değildir.

Özel sigorta yaptırmış olan, yıllık geliri 85.000 Euro üzerinde olan bireyler ve kendi işine sahip olanlar ise, GOA denilen ( Bizdeki TTB Asgari Ücret Listesi= Yeni TTB-HUV) laboratuvar test listesinden yararlanmaktadırlar. Bu liste, daha fazla laboratuvar testini kapsayan geniş bir listedir. Test birim fiyatları da EBM listesine göre oldukça farklı ve yüksektir. Laboratuvarlara, özel sigortalılar için bu liste üzerinden ödeme yapılmaktadır. Laboratuvarların, özel sağlık sigortaları ile de sözleşmeleri bulunmaktadır.

Özel sağlık sigortalı hastalar, istediği hekimi veya laboratuvarı seçmekte serbesttirler. Ödemeler, hizmet başına yapılmaktadır.

Laboratuvar Test Listeleri Nasıl Belirleniyor, Fiyatlar Nasıl Tayin Ediliyor?

Laboratuvar test listeleri, Alman Laboratuvar Doktorları Birliği ile, genel ve özel sağlık sigorta temsilcileri ile yıllık düzenli periyotlarla yapılan toplantılarda belirlenmektedir. Fiyatlar da bu toplantılarda tayin edilmektedir. Ondan sonra, belirlenen test listeleri ve fiyatları laboratuvarlara gönderilmekte ve uygulama bu şekilde sürdürülmektedir.

Alman Sağlık Sistemi dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden biri olarak kabul edilir. Ancak bu sistem çok da kolay anlaşılır bir sistem değildir. Alman Sağlık Sistemi için farklı dillerde hazırlanmış iyi bir açıklamaya internetteki “El Ele Sağlık” broşüründen ulaşabilirsiniz.

Alman Sağlık Sistemi Kapsamında Sosyal Güvence Primi Mükellefiyeti ve Aile Sigortası

Alman Sağlık Sistemi bir kaza veya hastalık yüzünden kişilerin parasal sıkıntıya girmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı bir sistemdir. Bu yüzden Almanya’da Sosyal Güvence Primi Mükellefiyeti vardır.

Bu ülkede yaşayan ve çalışan kişi sağlık sigortalı olmalıdır. Bunun için herkes kendi sağlık kasasına aylık olarak primini öder. Buna karşılık sağlık kasası da tıbbi tedavi masraflarını üstlenir. Ancak bu sadece kanunlarla belirlenmiş Sosyal Güvence Primi Mükellefiyeti kapsamında geçerlidir.

Alman Sağlık Sistemi Belirli durumlarda sigortalı masrafın bir kısmını kendisi karşılamak zorunda kalır (örneğin ilaçlar için). Kural olarak çocuklar ebeveynleri üzerinden sigortalanır. Bu aile sigortası iş güç sahibi olmayan eş için de geçerlidir.

Almanya’da Geçerli Oturum Belgesi Olmayan İnsanlar için Yardım

Alman Sağlık Sistemi Almanya’da geçerli oturum belgesi olmayan insanlar için uygulanmaz. Geçerli oturum belgesi olmayanlar sağlık sigortalı değillerdir. Genellikle bu kişiler gereksinim duyduklarında kimden yardım isteyebileceklerini bilemezler. Bundan ötürü Almanya’daki yabancılara yardım için MediNetzBonn cemiyeti vardır. Bu cemiyet hasta sığınmacılara bilgi verip, onlarla doktor ya da yardımcı olmak isteyenler arasında aracılık yapar ve güvenilir bir yardım kurumudur. Ayrıca şunu da belirtelim ki, MediNetzBonn cemiyeti resmi makam ve kuruluşlardan bağımsızdır.

Konuyla ilgili yardım alabileceğiniz Almanya’daki almanca internet sayfaları:

Göçmenler için Göçmenlerle: Sağlık Rehberi

Alman sağlık sistemi hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız sitemizdeki bu konuyla ilgili aşağıdaki konulara da göz atmanızı öneririz.

Almanya’da Sağlık Hizmetinden Herkes Yararlanıyor

Almanya’da Göçmenlerin Sağlık Sorunları

Empower İlk kez Türkiye ve Almanya’da uygulanacak

Alman Sağlık Sistemi İle Hamilelik ve Doğum

Alman Sağlık Sistemi hakkında gelişmeleri http://www.ailecesaglik.com sitemizden takip edebilirsiniz.

NOT: Bu yazıya bağlayan terimler: Aile sağlığı, alman saglik sistemi, almanya sağlık sistemi, almanyada sağlık sistemi, zayıflama.
.